ZZ–LiempdenseHerd-route b 46,7km (1276163)

In jaarkalender 2020: 11 februari 2020

ZZ MiekeVingerhoedsroute (a) 49,9km (1145288)

In jaarkalender 2020: 16 april 2020

ZZ–KienseHelden-route b 51km (416345)

In jaarkalender 2020: 16 juni 2020

ZZ Molenkampseroute (b) 51km (1216824)

In jaarkalender 2020: 1 oktober 2020